ดาวน์โหลดไฟล์ระบบการนำเข้าข้อมูล และไฟล์แสดงรายชื่อตาราง Key in และตาราง Import Data ที่นี่
                              NewManualsImportKeyin


                 *** ประกาศ ขอให้จังหวัดตรวจสอบจำนวนตารางที่ upload ข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด ว่าครบถ้วนหรือไม่ ดาวน์โหลดไฟล์
                            ตารางสรุป จำนวนตารางที่ Upload ข้อมูล


     ***คำเตือน
        - ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ Export ให้ Replace ทับชื่อเดิม
        - ห้ามเปลี่ยนหรือลบคอลัมน์ที่ไฮไลท์สีแดงเป็นอันขาด
        - กรอกข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ ถ้าคอลัมน์ใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เลข 0