โครงการระบบนำเข้าข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด
เลือกไฟล์ Excel และ XML Template จำแนกตามรายสาขาสถิติ