โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล รายงานสถิติจังหวัด ของสำนักงานสถิติจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Login »

แจ้งเพื่อทราบ ด่วนมาก

1. จากการตรวจสอบพบว่ามีการ Upload ชื่อไฟล์ xml ไม่ตรงตามที่ระบบกำหนด ทำให้ไม่สามารถแสดงผล ในเมนู Preview ได้
กรุณาตรวจสอบชื่อไฟล์ xml ที่ upload เข้าสู่ระบบ ได้ที่ Web Intranet สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ถูกต้อง SPB0101.xml
    (SPB ตัวพิมพ์ใหญ่ รหัสสาขา 2 หลัก เลขตาราง 2 หลัก .xml ตัวพิมพ์เล็ก)
  • ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง spb01010.xml
    (spb ตัวพิมพ์เล็ก เลขตาราง 3 หลัก) กรุณาเปลี่ยนชื่อไฟล์ xml ให้ถูกต้อง
    ก่อนทำการ upload เข้าสู่ระบบใหม่่

2. ตารางที่ไม่มีข้อมูล
ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0 ทุกคอลัมน์ พร้อมทั้งระบุค่า 0 ที่ตัวแปร pageno ที่มุมล่างขวาของตาราง
แล้วทำการ upload เข้าสู่ระบบใหม่่ เพื่อให้ระบบสามารถนับจำนวนตารางทั้งหมด และใส่เลขหน้าได้อย่างถูกต้อง


    แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียกใช้ URLจาก  http://provincebooks.nso.go.th/WebSpb3 เป็น  http://164.115.42.159/WebSpb3

คู่มือการติดตั้ง

ดาวน์โหลด »

คู่มือการบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลด »

ติดต่อ/สอบถาม

ปัญหาด้านโปรแกรมการบันทึกข้อมูล การออกรายงาน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส.)
โทรศัพท์ 02 141 7358, 02 141 7377
นางวิลาวัลย์ ศิริบุญ นายชลวิช ศิริบุญ
นางสาวภิรมย์ ลักษณะ นางสาววันทนีย์ แจ๊ดเอี่ยม

ปัญหาด้านสูตรการคำนวณ รูปแบบของตาราง
กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ (กบข.) โทรศัพท์ 02 141 7494
นายพลากร ดวงเกตุ

ปัญหาด้านข้อมูล การ Import Data
กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ (กคส.)
โทรศัพท์ 02-141-7505 GIN 101004239