โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล รายงานสถิติจังหวัด ของสำนักงานสถิติจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Login »

ด้วยกลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติขอปรับแก้ตารางสถิติสาขาที่ 15 และสาขา 16 จึงขอให้สถิติจังหวัดทำการดาวน์โหลดไฟล์ Excel และ XMLTemplate รวมทั้งตารางต้นแบบ Total_Table.zip ใหม่ด้วย

คู่มือการติดตั้ง

ดาวน์โหลด »

คู่มือการบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลด »

ติดต่อ/สอบถาม

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส.)
โทรศัพท์ 02 141 7358, 02 141 7377
นางวิลาวัลย์ ศิริบุญ
นายชลวิช ศิริบุญ
นางสาวภิรมย์ ลักษณะ
นางสาววันทนีย์ แจ๊ดเอี่ยม

กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ (กบข.)
โทรศัพท์ 02 141 7494
นายพลากร ดวงเกตุ